Vind de beste banden voor de beste prijs

Wij helpen je bij het kiezen en kopen van je autobanden

Gebruiksvoorwaarden

Preambule: AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

LEES DE HUIDIGE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV”) beheersen de relatie tussen gebruiker (“u” of “uw”) van van rezulteo Website https://banden.rezulteo.nl/ (de “rezulteo Website”).

De rezulteo Website wordt geëxploiteerd door de Franse vennootschap Lizeo Online Media Group (“wij”, “ons” of “onze”), ingeschreven in het Register van Koophandel en Bedrijven van Lyon, Frankrijk, onder het nummer 511 569 709, en gevestigd op 42 quai Rambaud, 69002 Lyon, Frankrijk. Ons BTW nummer is FR68511569709.

Om contact met ons op te nemen door te mailen naar information@lizeo-group.com.

Door het gebruik van de rezulteo Website stemt u ermee in om gebonden te zijn aan deze AGV. Let erop dat wij de AGV nu en dan kunnen updaten of aanpassen, waarbij wijzigingen op de rezulteo Website worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te stellen van en bekend te raken met wijzigingen in de AGV.

Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen van de AGV, dan moet u de rezulteo Website verlaten. Het gebruik van onze diensten veronderstelt dat u instemt met de AGV.

DEEL I: OMSCHRIJVING VAN DE REZULTEO DIENSTEN

De rezulteo Website biedt u, zowel de consument als de zakelijk gebruiker, toegang tot technische en commerciële gegevens op het gebied van banden.

Deze gegevens omvatten details over prijzen, distributie en reparatienetwerken, meningen en prestatietests. Ze zijn ontworpen om u te informeren, en om u te helpen bij het kiezen van banden, maar zijn niet bedoeld om een complete en volledig naslagwerk te vormen.

De rezulteo Website biedt gratis zoekfuncties aan waarmee u op basis van trefwoorden en technische gegevens banden kan vinden die op de webwinkels van derden worden aangeboden en waarnaar de rezulteo Website verwijst. Het doel van deze zoekmogelijkheden is om technische- en prijseigenschappen te kunnen vergelijken.

De rezulteo Website is gratis toegankelijk. De rezulteo Website kan gebruikt worden als hulpmiddel om bandenproducten te vergelijken. De zoekresultaten die op deze rezulteo Website worden weergegeven met behulp van de zoekdiensten zijn niet uitputtend en omvatten niet alle mogelijke verkrijgbare banden die op Internet en in de (detail)handel verkrijgbaar zijn. De zoekresultaten zijn gebaseerd op gegevens die rezulteo verzamelt van de webwinkels van derden waarnaar de rezulteo Website verwijst. De prijs, specificatie, kenmerken en eventuele andere informatie die verband houden met dergelijke producten dient u echter te controleren daar waar u de producten koopt. Wij beloven niet, en geven geen garantie (uitdrukkelijk of impliciet) dat zulke informatie juist of compleet is. U accepteert dat we gegevens van bronnen van derden gebruiken, dat de resultaten afkomstig zijn van dergelijk derden en dat wij daarom deze informatie aanbieden “as is”, zonder garantie. De rezulteo Website is uitsluitend bestemd voor het doel van algemene belangstelling en informatie en mag niet door u worden gebruikt als vervanging voor zelfstandig professioneel advies. Wij zijn niet aansprakelijk voor een onjuiste verklaring of mening in onze diensten of resultaten die voortvloeien uit een redelijke interpretatie van informatie.

We kunnen niet beloven dat de rezulteo Website of de daarin opgenomen informatie vrij is van fouten of ommissies, noch dat ze ononderbroken en volledig operationele beschikbaar zal zijn. De rezulteo Website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk buiten dienst worden gesteld, als gevolg van systeemfalen, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten onze controle liggen. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of enig ander persoon indien de rezulteo Website geheel of gedeeltelijk niet of niet langer beschikbaar is, gewijzigd of aangepast.

De rezulteo Website behoudt zich het recht voor om eerst de aanbiedingen van haar geprefereerde partners te laten zien zonder de aanbiedingen van andere gerelateerde dealers op rezulteo uit te sluiten om de informatie voor de consument te waarborgen.

De gegevens op de rezulteo Website worden elke 24 uur bijgewerkt (behalve weekends en feestdagen in Frankrijk).

De aankoop van de geselecteerde goederen wordt niet uitgevoerd op de rezulteo Website. U dient zelf de gekozen webwinkel te bezoeken.

De rezulteo Website biedt aan zakelijke en niet zakelijke gebruikers de mogelijkheid om gebruik te maken van widgets waarmee zij de inhoud van rezulteo kunnen integreren op hun eigen site, dit in overeenstemming met Deel V over intellectuele eigendomsrechten.

Met behulp van de rezulteo Website kan u vragen stellen over product selectie, de prestaties, het gebruik en het onderhoud van banden. De antwoorden worden verstrekt door deskundigen van rezulteo of rechtstreeks door de merken waarmee rezulteo een vragen/antwoorden overeenkomst heeft afgesloten.

De inhoud van de rezulteo site is opgesteld in overeenstemming met en in naleving van de verklaring van de Lizeo Online Media Group, te vinden op de rezulteo Website onder "Over ons”.

DEEL II: LINKS NAAR EN VANAF ANDERE SITES

De rezulteo Website bevat links naar andere websites en diensten van derden, via reclame of anderszins. In het bijzonder en zonder beperking bevat de rezulteo Website links naar winkelwebsites waar u producten en/of diensten van derden kunt aanschaffen. Deze links worden alleen ter referentie en voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen controle over deze websites of diensten van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Wij bevelen deze producten of diensten niet in het bijzonder aan. U gaat ermee akkoord dat we geen partij zijn bij enige transactie of contract met een derde dat u aangaat en wij zijn tegenover u niet aansprakelijk voor verlies of schade die u mogelijk ondervindt door gebruik te maken van deze websites en diensten van derden. U gaat ermee akkoord dat u ons niet zal betrekken bij enig geschil dat u heeft of mogelijk heeft met dergelijke websites en diensten van derden.

Bij het bestellen van producten en/of diensten en bij de daaropvolgende aanvaarding van een dergelijke bestelling door een winkelwebsite van een derde, is de prijs die op het moment van uw aankoop op de website van de derde verkoper wordt vermeld daadwerkelijk van toepassing. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige van de producten en/of diensten die wij onder de aandacht brengen niet juist zijn. In het geval van een verschil tussen de prijs die is aangegeven op de rezulteo Website en die van toepassing is op de website van de derde partij, zal de prijs van de winkelwebsite van de derde voorrang hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen tussen de prijzen op de rezulteo Website en de door een derde genoemde prijzen.

U mag geen link naar de rezulteo Website plaatsen en elke persoon die een link wil maken naar de rezulteo Website (door middel van een hyperlink of framed content) moet vooraf schriftelijke toestemming van ons krijgen.

DEEL III: Privacybeleid

Data en persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met het Privacy Beleid. Wij vragen u om het Privacy Beleid te lezen en accepteren via de volgende link Privacy Beleid.

DEEL IV: CONTENT AANGELEVERD DOOR DE GEBRUIKER

Art. 1: U kan aantekeningen, opmerkingen en meningen naar de rezulteo Website sturen of deze daar aanpassen (“User Generated Content”).

U aanvaardt alle aansprakelijkheid voor de inhoud ingediend en gepubliceerd op de rezulteo Website.

Door het doorgeven van User Generated Content bevestigt u dat u de oorspronkelijke eigenaar bent van die User Generated Content of dat u de benodigde licenties, rechten, en toestemmingen heeft om ons toe te staan om de User Generated Content te gebruiken. In het bijzonder bevestigt u ook dat u de toestemming heeft verkregen van alle mensen die in de User Generated Content zijn vermeld of waarnaar wordt verwezen, voor het gebruik ervan op de rezulteo Website. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de inhoud van User Generated Content als niet-vertrouwelijk wordt gezien. Wij raden u aan om nooit via de rezulteo Website persoonlijke informatie over uzelf of iemand anders te tonen (bijvoorbeeld: telefoonnummer, thuisadres of e-mailadres). U bent volledig verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw gegevens bij het gebruik van onze diensten.

U behoudt al uw eigendomsrechten in de User Generated Content. Door het delen van User Generated Content, verleent u ons een beperkt gebruiksrecht om deze inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren, te verspreiden, en beschikbaar te maken voor derden.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van User Generated Content die u met ons deelt en voor de gevolgen van het gebruik die voortvloeien uit het gebruik ervan op de rezulteo Website. U uploadt geen materiaal of inhoud die op een of andere manier lasterlijk, obsceen, onwettig, schadelijk, beledigend of ongepast is of inbreuk maakt op de rechten van derden of die het effect heeft van lastererend, bedreigend, beledigend of haatzaaiend te zijn, of die op een andere manier een individu of groep individuen afbreekt of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap, of die anderszins inbreuk maakt op de van toepassing zijnde wetten. U gaat ermee akkoord om geen bestanden te delen of uploaden die die virussen of andere schadelijke programma's bevatten. Verder mag u zichzelf of anderen niet in gevaar brengen, of onnodige risico's nemen om User Generated Content te produceren of te delen.

U gaat er ook mee akkoord om geen producten of diensten te adverteren of te promoten, van uzelf of van derden, en dit met inbegrip van de verspreiding van “spam” email. In het bijzonder gaat u ermee akkoord om de website van rezulteo niet te gebruiken om links naar websites van derden te geven.

Wij kunnen uw User Generated Content accepteren, weigeren deze te tonen, of deze te verwijderen, dit op elk moment, naar ons uitsluitend oordel, en zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dit onder meer in het geval dat wij vermoeden dat het op een of andere manier lasterlijk, obsceen, onwettig, schadelijk, beledigend of ongepast is, of inbreuk maakt op de rechten van derden. Wij zijn echter niet verplicht om ongepaste, beledigende of onwettige inhoud te wijzigen of te verwijderen.

Art 2: U erkent en accepteer dat berichten die door andere Internetgebruikers worden gepubliceerd in reactie op artikelen uitsluitend hun persoonlijke meningen zijn. Wij onderschrijven dergelijke reacties niet en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u heeft geleden door de inhoud van dergelijke berichten waarvan wij niet de auteur zijn.

Wij behouden ons het recht voor om gebruikers die niet voldoen aan deze “AGV” of het rezulteo Charter uit te sluiten van discussie in de forums.

Art. 3: Eventuele vragen die u op de rezulteo Website stelt, worden (indien van toepassing) rechtstreeks verzonden naar de derde met wie we een vraag / antwoordovereenkomst hebben ondertekend.

Wij geven geen garantie in verband met de reactietijd voor dergelijke vragen, en de derde die de antwoorden verstrekt ook niet. We zullen ons uiterste best doen om snel te reageren.

De vraag blijft 48 uur na publicatie van het antwoord op rezulteo Website.

Als onderdeel van de vraag / antwoordservice zullen de brands van derden alleen reageren op vragen over de keuze van producten, prestaties van de banden, advies over apparatuur, gebruik en onderhoud voor privévoertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen en 4X4's van hun eigen merk.

Eventuele vragen over “After Sales Service” met betrekking tot de derde moeten direct aan de klantenservice van het betrokken derde merk worden verzonden.

Wij noch de derde partij kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de gegeven antwoorden (zie ook Deel VI: Garanties) die voortvloeien uit een redelijke uitlegging van de informatie.

DEEL V: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het geheel van rezulteo Website en widgets, de look-and-feel, alsmede het geregistreerde merk rezulteo® en alle intellectuele eigendomsrechten die erin bestaan, zijn de exclusieve eigendom van Lizeo Online Media Group of haar licentiegevers en zijn beschermd door geldende intellectuele eigendomsrechten of elke andere wet.

De namen, afbeeldingen en logo’s die ons, bedrijven in de Lizeo-groep, onze partners of derden en onze producten en diensten, identificeren, vermeld op de rezulteo Website, zijn merken en mogen niet worden gereproduceerd of anderszins zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt. rezulteo® is een geregistreerd handelsmerk en mag niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande overeenkomst.

Alle elementen op de rezulteo Website en widgets, en in het bijzonder de inhoud, illustraties, structuur, redactionele inhoud, opmerkingen, foto’s, afbeeldingen, geluiden en video’s en structuur zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Dezelfde beperkingen voor gebruik zijn van toepassing op de inhoud, met inbegrip van reclame en informatie die op de rezulteo Website wordt gepresenteerd door adverteerders of partners die, in voorkomend geval, beschermd kunnen worden door auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht of andere van toepassing zijnde wetgeving.

De inhoud van de rezulteo Website wordt beschouwd als een beschermde database, zoals begrepen in de zin van de Databankenwet.

De inhoud van de rezulteo Website en de daarop samengestelde technische en commerciële gegevens zijn het resultaat van door ons of voor ons verrichte substantiele investering in tijd of geld.

Elk hergebruik van een kwalitatief of kwantitief substantieel deel van de rezulteo Website database, en elk herhaald en systematisch hergebruik van (niet) substantiële met het doel om op ilegale wijze de rezulteo Website database te kopieren, is verboden. U erkent en gaat ermee akkoord dat:
• wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die u heeft geleden bij uitvoer en / of hergebruik, in kwalitatieve of kwantitatieve termen, zowel materieel als anderszins, van de rezulteo Website database; en
• wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die u heeft veroorzaakt bij herhaalde en / of systematische uitvoer en / of hergebruik van de inhoudelijke of niet-inhoudelijke delen van de rezulteo Website database om de rezulteo Website database op onwettig wijze opnieuw op te bouwen. Elke handeling van u in die zin is in strijd met deze AGV en met het intellectuele eigendomsrecht.

 DEEL VI: GARANTIES

Deze rezulteo Website is beschikbaar op een “as is” basis, zonder enige garantie van ons ten aanzien van de beschikbaarheid van de rezulteo Website of van de juisthied, geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid, of geschiktheid voor een bepaald doel van de rezulteo Website of van de content beschikbaar via de rezulteo Website of widgets op partner sites.

 DEEL VII: AANSPRAKELIJKHEID

Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

• Wij beperken onze aansprakelijkheid niet of sluiten deze niet uit op een manier die onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers, en voor opzet of grove schuld.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die niet te verwachten of voorzienbaar zijn.

Als u een zakelijke gebruiker bent:

• Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing zouden zijn op de rezulteo Website of enige inhoud daarop uit.
• Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u voor verlies of schade, op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, of wet, zelfs indien voorzienbaar, ontstaan door of in verband met:

  • gebruik of onmogelijkheid om de rezulteo Website te gebruiken; of
  • gebruik van of vertrouwen op de inhoud die op de rezulteo Website wordt weergegeven.

• Met name zijn wij niet aansprakelijk voor:

  • verlies van winst, omzet, handel of inkomsten;
  • bedrijfsonderbrekingen;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • enige indirecte of gevolgschade.

• Wij zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies die u leidt als gevolg van fouten of omissies in de verstrekte informatie of voor technische problemen op de rezulteo Website of op andere websites waarnaar wordt gelinked.
• Wij kunnen niet garanderen dat bestanden die u downloadt, vrij zijn van virussen, besmetting of vernietigende functies, of geen problemen of beperkingen veroorzaken met uw computer, software, email systeem, internetvoorzieningen of apparatuur.

Als u een consument bent:

• Niets in deze AGV beperkt uw wettelijke rechten (met inbegrip van uw recht om een redelijk serviceniveau te ontvangen). Meer hierover kunt u krijgen bij de Consumentenautoriteit.
• Houd er rekening mee dat we de rezulteo Website alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U gaat er mee akkoord om de rezulteo Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk voor u voor verlies van winst, verlies van goederen, bedrijfsonderbrekingen of verlies van zakelijke kansen.
• Als defecte digitale inhoud die wij hebben verstrekt schade toebrengt aan een apparaat of digitale inhoud die u in bezit heeft, en dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan in acht nemen van redelijke zorg en vaardigheid, dan zullen wij deze schade repareren of u vergoeden.

DEEL VIII: ANDERE BELANGRIJKE BEPALINGEN

Artikel 1: Gehele overeenkomst

Als u een zakelijk gebruiker bent dan vormen de voorwaarden van deze AGV de gehele overeenkomst tussen u en ons voor wat betreft de rezulteo Website en komen deze in de plaats van alle eerdere overeengekomen regelingen en afspraken.

Artikel 2: Gedeeltelijke nietigheid

Als een van de voorwaarden of bepalingen van de onderhavige overeenkomst ongeldig blijkt, niet van toepassing of niet-afdwingbaar geheel of voor een bepaalde toepassing, dan blijven de andere voorwaarden en bepalingen van de onderhavige overeenkomst niettemin van kracht.

Artikel 3: Geen afstand van recht

Het enkele feit dat wij er ons niet onmiddellijk op beroepen dat u iets moet doen op grond van deze AGV, of als wij niet onmiddellijk daarop actie ondernemen, betekent niet dat u dat niet meer hoeft te doen of dat wij later alsnog daarop kunnen beroepen of actie op kunnen ondernemen.

Artikel 4: Toepasselijk recht

De AGV wordt beheerst door en uitgelegd volgens de Franse wet. De Franse rechter is bevoegd, en als u in Nederland woont de Nederlandse rechter ook.

Alternatieve geschillenbeslechting is een proces waarin een onafhankelijke instelling de feiten van een geschil overweegt en zoekt het geschil op te lossen, zonder dat u naar de rechter hoeft te gaan. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van u hebben behandeld dan kunt u uw geschil verwijzen naar het Onlinegeschillenbeslechting platform van de Europese Commissie. Als u ontevreden bent met de uitkomst daarvan dan kunt u nog steeds een rechtszaak voeren.

Laatste versie: June 2017